Algemene voorwaarden en privacy

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website nichi-art.nl (website) en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en NiChi-Art

Artikel 2 – Aanbiedingen


2.1 Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.


2.2 NiChi-Art kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


2.3 De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan u vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de ordergrootte. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terug betaald.

Artikel 3 – Gegevens


3.1 U dient er zorg voor te dragen dat u gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mail-adres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website.


3.2 NiChi-Art garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.


3.3. NiChi-Art zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mail-adres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u daarvoor geen toestemming hebt gegeven.
3.4 U kunt altijd uw eigen gegevens inzien en desgewenst wijzigen op de website.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst


4.1 De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van NiChi-Art van uw bestelling.


4.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door NiChi-Art is geaccepteerd.

Artikel 5 – Levering


5.1 De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd, tenzij u op de website hebt aangegeven dat u de bestelling zelf afhaalt of dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden. De leveringstermijn is maximaal 3 tot 5 werkdagen.


5.2 U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.


5.3 Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.


5.4 Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, is dit uw eigen verantwoording en zal NiChi-Art hier niet voor optreden.


5.5 Product wordt verzonden zodra het geld is ontvangen.

Artikel 6 – Risico tijdens transport


Het transport van de producten, na de verzending door NiChi-Art, is voor uw risico.

Artikel 7 – Afkoelingsperiode


U bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 5 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. NiChi-Art zal dan binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het aankoopbedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is. De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor uw eigen rekening. Sale producten mogen helaas niet geruild worden.

Artikel 8 – Garanties


NiChi-Art garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties.
U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
Indien binnen 5 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de website vermelde specificaties, zal NiChi-Art binnen dagen 14 na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd. U kunt NiChi-Art ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen.
Na verloop van de genoemde garantietermijn is NiChi-Art gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van NiChi-Art, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud


NiChi-Art blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 10 – Betaling


Tijdens het totstandkomen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen met je creditcard of overmaken op de rekening.
NiChi-Art gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten


De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij NiChi-Art, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie NiChi-Art niet gelieerd is.
U mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.
Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
U mag alleen een hyperlink naar de website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid


Indien door NiChi-Art geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van NiChi-Art jegens u beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 8 (Garanties) is geregeld.
De aansprakelijkheid van NiChi-Art voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf.
NiChi-Art sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van NiChi-Art, waaronder de website, door een derde.
Op de website worden diverse programma’s, sterren en de bladen genoemd. U dient u te realiseren dat NiChi-Art een onafhankelijke partij is. NiChi-Art is op geen enkele wijze, commercieel of anderszins, gelieerd aan deze programma’s, sterren en/of bladen. NiChi-Art heeft geen enkele zeggenschap over de inhoud van deze programma’s en bladen of over de gedragingen van de sterren en kan daarvoor dan ook niet aansprakelijk worden gehouden.
De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van NiChi-Art of haar ondergeschikten.

Artikel 13 – Overmacht


Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 14 – Verwijzingen


De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. NiChi-Art heeft geen zeggenschap over deze websites. NiChi-Art is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 15 – Diversen


Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
De administratie van NiChi-Art geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
NiChi-Art is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.
Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. NiChi-Art zal als dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
Let op:
-Afgeprijsde artikelen kunnen niet worden geruild of geretourneerd.
-De kosten van retourzending zijn voor de afzender
-Als wij jouw retour hebben ontvangen, zullen we binnen 14 dagen reageren.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter


Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door NiChi-Art aangepast worden. NiChi-Art adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.